نمایش دادن همه 7 نتیجه

شناور کولر آبی
از شناور های کولر آبی برای تنظیم سطح آب ورودی به داخل کولر استفاده می شود.
مجموعه تولیدی نوآور قطعه موفق به دریافت دو استاندارد ملی 9154 و 9153 مرتبط با توپی و شیر شناور کولرهای ابی گردیده است تا محصولی با بهترین کیفیت و به طور کامل مطابق با استاندارد ملی تولید نماید،شناور های تولیدی این مجموعه شامل:
1-شناور کمرشکن
تنظیم سطح آب ورودی از طریق تنظیم زاویه بازو انجام می گیرد و مونتاژ رزوه و توپی به صورت پیچ و مهره یکپارچه با بدنه انجام می شود.
3-شناور گردان
این نوع شناور با توجه به نوع طراحی در دو مورد به طور اساسی با شناور کمرشکن تفاوت دارد:
1- بازو: در این نوع شناور بازو به صورت یکپارچه بوده و به طور مستقیم از یک سمت با قسمت شیر و از سوی دیگر به توپی متصل می گردد و همچنین اتصال توپی و بدنه از نوع پیچ و مهره نبوده و با یکدیگر مونتاژ می شوند.
2-توپی: در این نوع شناورتوپی از دو قسمت درب و بدنه تشکیل شده که به طور کامل و با انجام فرآیند آب بندی دقیق به یکدیگر متصل می گردند،در نتیجه توپی این نوع شناور از نوع توپی های بادی نمی باشد.