نمایش دادن همه 4 نتیجه

جعبه تقسیم
ارتباط میان پمپ و موتور از طریق جعبه تقسیم کولر آبی برقرار
می گردد ومحل قرار گیری جعبه تقسیم در داخل بدنه¬ی کولر است.
در این بخش از اعداد و حروف مختلفی جهت اتصال صحیح
سیم ها به ترمینال های مربوطه استفاده شده است.
مشخصات ابعادی جعبه تقسیم:
ارتفاع عرض طول
3.2 10 10 جعبه تقسیم